FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

२०७८।०७९ मा गाउँसभामा पेश गरिएकाे वजेट सम्वन्धमा

०७७।०७८ का वार्षिक निती तथा कार्यक्रम लगायत यस आ.व.मा पारित भएका ऐन,नियम तथा निर्देशिकाहरु

आ,व. ०७७/०७८ को बजेट सिलिंग

आ.व. ०७७।०७८ को आय व्यय विवरण

Pages