FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

आ.व. २०७७।०७८ मिति २०७७।०८।१८ गते डाईभिङ्ग,युवा क्लव,उद्योग तथा फर्महरुलाई आवहान सूचना बमोजिम यस गाउँपालिकामा कुल आवेदन परेका मध्ये तपशिल बमोजिमका व्यक्तिहरुरफर्महरुको नामावली छनौट प्रक्रिया व्यवस्थापन समितिबाट भएको जानकारी गराईन्छ ।

आर्थिक वर्ष: